Thumbnail
Access Restriction
Authorized

Author Tsenov, R. V. ♦ Flyagin, V. B. ♦ Pavlinov, A. I. ♦ Tokár, S. ♦ Maniev, V. M. ♦ Chirikov-Zorin, I. E. ♦ Belousov, V. I. ♦ Rusakovitch, N. A. ♦ Kutyin, V. M. ♦ Bitsadze, G. S. ♦ Vinogradov, V. B. ♦ Spalek, J. ♦ Akimenko, S. A. ♦ Sergeev, S. V. ♦ Blick, A. M. ♦ Feshchenko, A. ♦ Strmen, P. ♦ Minashvili, I. A. ♦ Soloviev, A. S. ♦ Semenov, A. A. ♦ Budagov, Yu A. ♦ Sándor, L. ♦ Jordanov, A. B. ♦ Dzhelepov, V. P. ♦ Kolosov, V. N. ♦ Malyukov, S. N. ♦ Lomakin, Yu F.
Source CERN Document Server
Content type Text
Date Created 1990-01-29
Language English
Learning Resource Type Article
Publisher Date 1985-09-06