Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Jędryszekgeisler, Aleksandra ♦ Izdebski, Paweł
Source Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Content type Text
Publisher Instytut Badań Edukacyjnych
File Format HTM / HTML
Date Created 2018-04-13
Copyright Year ©2018
Language English ♦ Polish
Subject Domain (in LCC) L ♦ H
Subject Keyword Wielka piątka ♦ Education ♦ Social Sciences ♦ Selekcja i rekrutacja pracowników ♦ Wypalenie zawodowe ♦ Osobowość ♦ Dobrostan ♦ Psychologia organizacji i zarządzania
Abstract Wypalenie zawodowe jest jednym z problemów współczesnego świata, a występowanie zjawiska nasila się w wielu krajach. Wypalenie niesie ze sobą wiele indywidualnych i społecznych konsekwencji. Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek cech osobowości z wypaleniem zawodowym oraz które z cech osobowości są predyktorami wypalenia zawodowego. Próbę badawczą stanowiło 90 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W badaniu zastosowano następujące narzędzia badawcze: Maslach burnout inventory MBI-ES i Inwentarz osobowości NEO-FFI. Analiza danych wykazała, że otwartość na doświadczenie ujemnie koreluje z wyczerpaniem; ekstrawersja i ugodowość pozostaje w ujemnej zależności z depersonalizacją, a ekstrawersja i sumienność jest w dodatniej relacji z poczuciem osiągnięć osobistych. Wykazano ponadto, że ekstrawersja i otwartość na doświadczenie są predyktorami dwóch składowych wypalenia (ekstrawersja – depersonalizacji i poczucia osiągnięć osobistych; otwartość na doświadczenie – wyczerpania i poczucia osiągnięć osobistych). Neurotyzm wchodzi do modelu z otwartością na doświadczenie i wyjaśnia wyczerpanie. Sumienność jest predyktorem poczucia osiągnięć osobistych. Ugodowość nie weszła do żadnego modelu regresji. Na podstawie cech osobowości można przewidzieć od 15 do 32% wariancji poszczególnych składowych wypalenia zawodowego.
ISSN 02396858
Age Range 18 to 22 years ♦ above 22 year
Educational Use Research
Education Level UG and PG ♦ Career/Technical Study
Learning Resource Type Article
Publisher Date 2018-03-01
e-ISSN 02396858
Journal Edukacja
Volume Number 1
Issue Number 2018
Page Count 12
Starting Page 106
Ending Page 117


Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ)